مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: رضا رادگودرزی, آفرین رحیمیموقر, ونداد شریفی, الهه سهیمی ایزدیان, علی اکبر نجاتی صفا, محمد رضا محمدی
کلیدواژه ها : كليدواژه اختلالهاي روانپزشكي - علم سنجي - پژوهش بر پژوهش - ايران
: 13940
: 33
: 0
ایندکس شده در :

چکيده

هدف: هدف از انجام اين بررسى، تحليل کمى پژوهشهاى انجامشده در زمينه اختلالهاى روانپزشکى طى يک دوره سىساله در ايران بوده است.

روش: همه مقالههاى علمى منتشرشده از سالهاى 1352 تا 1381 خورشيدى مربوط به اختلالهاى روانپزشکى، براى استخراج دادههاى مربوط به مشخصات نويسنده يا نويسندگان، حوزه پژوهش، موضوع پژوهش، روششناسى، مکان گردآورى دادهها، گستره جغرافيايى، حمايت مالى و وضعيت همکارى بين نويسندگان بررسى شدند.

يافتهها: از 3031 مقاله، 1171 (6/38%) در زمينه اختلالهاى روانپزشکى بودند. بيشترين مقالههاى منتشرشده در زمينه اختلالهاى وابسته به مصرف مواد ( 6/24%) بود. بيشترين اختلال مورد پژوهش، افسردگى (9/16%) و بيشترين حوزه مورد پژوهش، علامتشناسى و تشخيص بود. روششناسى 8/51% از مقالهها، مقطعى بود. روند پژوهشها با روششناسى کارآزمايى بالينى افزاينده بود. شمار مقالهها در طى زمان بهويژه پس از سال 1372 رو به افزايش بوده است.

نتيجهگيري: در دهه پيش بر پايه تحليل انجامشده، رشد چشمگيرى در زمينه پژوهشهاى اختلالهاى روانپزشکى در ايران ديده مىشود. بهنظر مىرسد «پژوهش بر پژوهش» ابزارى ارزشمند براى پايش پژوهشهاى انجامشده و پيشرفت آن در هر موضوع است و براى انجام قضاوت کارآمد، در زمينه شيوه بهکارگيرى منابع محدود، لازم مىباشد.

 

نویسندگان: محمد رضا محمدی
کلیدواژه ها : آموزش کامپیوتری - بیشفعالی - بی توجهی - تست عملکرد مداوم - تکانشگری - نقصتوجه
: 6915
: 57
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: بهبود کاهش توجه و تکانشگری مبتلایان به اختلال نقص توجه- بیش فعالی یکی از مهمترین اهداف درمان این بیماران و از دشوارترین مسائل بالینی در آنها محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر بازی های کامپیوتری و آموزش تایپ کامپیوتری بر توجه و تکانشگری در کودکان مبتلا با اختلال نقص توجه- بیش فعالی انجام گرفت.روش بررسی: در این تحقیق که به صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور انجام شد، 37 کودک دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی به دو گروه وارد شدند. گروه 1 (17 نفر) 8 جلسه یک ساعته به مدت یک ماه بازی کامپیوتری انجام دادند، گروه 2 (20 نفر) طی یک ماه تحت هشت جلسه یک ساعته آموزش تایپ کامپیوتری قرار گرفتند و با استفاده از تست عملکرد مداوم شامل بی توجهی (خطای حذف)، تکانشگری (خطای ارتکاب و زمان واکنش) و زمان واکنش قبل و پس از مداخله مقایسه شدند و نتایج با استفاده از آزمون های آماری مجذور کا، t مستقل و t جفت تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: دو گروه از نظر سن، مقطع تحصیلی، جنس، بهره هوشی، داروهای مصرفی، نمرات پرسشنامه کانرز والدین و معلمین، دارا بودن کامپیوتر در منزل و سابقه کار با کامپیوتر همسان بودند. تفاوت تعداد خطای ارتکاب قبل و پس از مداخله در گروه اول معنی دار نبود، اما در گروه دوم، پس از مداخله (44/20±64/11) در مقایسه با قبل از مداخله (18/10±10/14) کاهش معنی داری را نشان داد (05/0p<). خطای حذف و زمان واکنش قبل و پس از مداخله در هیچ یک از دو گروه مداخله تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد.نتیجه گیری: با توجه به عوارض نامطلوب عدم درمان تکانشگری در زندگی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی و با توجه به آنکه مطالعه حاضر توانست کاهش تکانشگری مبتلایان به اختلال نقص توجه بیش فعالی را به دنبال آموزش کامپیوتری تایپ نشان دهد، این امید وجود دارد که در صورت تأیید نتایج این مطالعه در مطالعات تکمیلی، چنین مداخلاتی جایگاه خاصی در درمان مبتلایان به اختلال نقص توجه بیش فعالی بیابند.
نویسندگان: محمد رضا محمدی, یاسمین عابدینی
کلیدواژه ها : تبدلخواهي جنسي - اختلال هويت جنسي - درمانشناختي - رفتاري - درمان معنوي - بررسي موردي
: 5784
: 25
: 0
ایندکس شده در :

چکيده

هدف: هدف از اين نوشتار، گزارش بررسى و درمان يک دانشجوى مرد20 ساله داراى اختلال تبدلخواهى جنسى با استفاده از درمان شناختي- رفتارى  با تأکيد بر درمان معنوى است .

روش: طى 30 جلسه درمانى (هر هفته يک بار) روشها و شيوههاى آموزش خودپايى، حل مسئله، مثبتنگرى (فردى و خانوادگى) و درمان معنوى اخلاقى بهکار برده شد.

يافتهها: اين بررسى نشان داد که پس از شرکت مراجع در جلسات درمانى، از تمايل او به ارتباط جنسى با جنس موافق کاسته شده، شرکت در فعاليتهاى مربوط به جنس خود را پذيرفته و از کوشش براى تغيير جنسيت دست برداشته است.

نتيجه: يافتههاى بهدست آمده در پيشآزمون و پسآزمون و همچنين پىگيرى يکساله پس از درمان، کارآيى اين روش را در درمان اختلال يادشده نشان داد.